Dokumentasjon ved utkobling av kunder med fritak for avbruddsregistrering

Referansegruppe for feil og avbrudd har fått spørsmål om format på dokumentasjon på kunders bekreftelse om at det ikke er behov for elektrisitet i en spesifisert periode (jmf. Forskrift om Leveringskvalitet §2A-8). Blant annet om SMS fra installatør og epost fra kunde er tilfredsstillende format.

Fol § 2A-8 sier at nettselskapet kan utelate rapportering for avbrudd for en kunde som skriftlig har bekreftet at det ikke er behov for elektrisitet i en spesifisert periode. Innenfor en slik periode er nettselskapet ikke pliktig å registrere utkoblingen i FASIT.

Hovedhensikten med å kreve skriftlig bekreftelse er at det skal være lett å spore opp i etterkant at kunden har vært innforstått med at det ble foretatt en utkobling, og at det er enighet om varigheten for utkoblingen. Dersom utkoblingen har vart lenger enn spesifisert/avtalt, er overskytende tid rapporteringspliktig.

E-post er OK som skriftlig bekreftelse.

Vedr. melding fra installatør: Installatøren er å oppfatte som kundens representant, og skriftlig melding (e-post eller skjema) fra installatør er OK dersom det fremkommer varighet for utkoblingen.

Hvis nettselskapet har etablert noe system for lagring av SMS-er, er dette også akseptabelt som skriftlig bekreftelse, gitt at informasjonen i SMS er tilstrekkelig dekkende.

Nettselskapet kan ikke anta at det ikke er bruk for strøm bare fordi en kunde "holder stengt" i enperiode. For eksempel ferielukking eller -stenging av sin virksomhet (skoler, barnehager, annen ferielukket virksomet). Nettselskapet må på forhånd forespørre slike virksomheter og få kundens skriftlige aksept for at det ikke er behov for elektrisitet i den spesifiserte perioden for at nettselskapet skal ha fritak for registreringsplikt for eventuelle avbrudd i perioden.

 

NVE har i forarbeidene gitt noen forutsetninger som må være oppfylt for at § 2A-8 annet ledd skal komme til anvendelse. Se side 32 i høringsdokumentet: http://webby.nve.no/publikasjoner/hoeringsdokument/2012/hoeringsdokument2012_03.pdf

[Publisert: 11.12.14]

Referansegruppen