"Melding om avbrutt effekt, ILE og KILE" skal sendes uten ugrunnet opphold

I de tilfellene driftsforstyrrelser eller planlagte utkoblinger hos ansvarlig konsesjonær (AK) medfører avbrudd for sluttbrukere hos andre berørte konsesjonærer (BK), heter det i forskrift om leveringskvalitet §2A-4 at "berørt konsesjonær skal identifisere ansvarlig konsesjonær og uten ugrunnet opphold skriftlig informere denne om nødvendige avbruddsdata". Etter det vi erfarer tar denne informasjonsflyten noen ganger unødig lang tid, noe som medfører at AK ikke får lukket sin FASIT-rapport så tidlig som ønsket. "Referansegruppe for feil og avbrudd" konkretiserer rimelige tidsfrister.

Hva kan man så karakterisere som "uten ugrunnet opphold" i slike tilfeller? Etter referansegruppens mening bør det i alle fall være mulig å sende en slik melding i løpet av en måneds tid, og vår klare anbefaling er at alle BK sørger for å sende denne informasjonen så raskt som mulig og senest innen 4 uker etter at hendelsen har oppstått. I de få tilfellene dette ikke er mulig, må BK informere AK om forsinkelsen og når meldingen kan forventes mottatt. Hvis AK mener at BK bruker unødvendig lang tid på å oversende "Melding om avbrutt effekt, ILE og KILE", har AK mulighet til å påklage forholdet til NVE.

 

Tilsvarende skal AK sende "Melding om hendelse" uten ugrunnet opphold til mulige BK. Dette bør etter referansegruppens mening være mulig å få gjort i løpet av 1 uke.

[Publisert: 25.09.15]

Referansegruppen