NVE vedtar endringer i Forskrift om Leveringskvalitet og Forskrift om systemansvaret

NVE sendte i juni 2017 på høring forslag i Forskrift om leveringskvalitet og Forskrift om systemansvaret §22. Høringsfristen var 1.9.2017. Forslagene er dels knyttet til anbefalinger fra Referansegruppe for feil og avbrudd etter forslag fra prosjektet Neste Generasjon FASIT, og dels basert på egne vurderinger fra en helhetlig gjennomgang. På FASIT-dagene i år ga NVE en gjennomgang av forslagene, høringskommentarer og endelig vedtak. Alle endringer som angår FASIT vil gjøres gjeldende fra 1.1.2019.

På FASIT-dagene i år gjennomgikk NVE sine forslag knyttet til FASIT og de vedtakene de hadde fattet på grunnlag av vurdering av mottatte høringskommentarer. De viktigste endringene synes å bli:

  • Nytt §2-5a om saksgang ved kundeklager på pålitelighet og varsling om avbrudd: det synes å bli krav til utredning ved gjentakende hendelser.
  • §2A-4 Korrespondanse mellom AK og BK: innføring av tidsfrister for melding om hendelse og melding om avbrudd på henholdsvis 1 uke og 3 uker.
  • §2A-8 om mulighet til å avtale seg bort fra KILE: muligheten opprettholdes, men kun for næringskunder.
  • Systemansvarsforskriften §22 om tidsfrister: ingen endring i regional-og sentralnett. Innsending av FASIT-rapport i høyspennings- og lavspenningsnett innen 8 uker.

NVE vil publisere sin vurdering av høringskommentarer og motivere sine endelige vedtak om kort tid.

[Publisert: 13.12.17]

Referansegruppen