Lisens og sertifiseringsordninger

Energi Norge AS, EnergiAkademiet utarbeider i samarbeid med Referansegruppe for feil og avbrudd en kravspesifikasjon for FASIT programvare hvert år. Denne kravspesifikasjonen utarbeides på bakgrunn av krav gitt i NVEs forskrifter som omhandler temaet leveringskvalitet i kraftsystemet. Ønsker og behov fra bransjen forøvrig er også viktig.

Alle programvareleverandører som ønsker og selge FASIT- programvare i Norge må igjennom en grundig test av programmet sitt. Alle leverandørene testes en gang i året for å sikre at programvaren er oppdatert på siste versjon av forskrifter og kravspesifikasjon. Gangen i dette arbeidet er beskrevet i utdraget fra kontraktsteksten under.

 

Regulering av lisens til å bruke EnergiAkademiets FASIT Kravspesifikasjon

Basert på NVEs krav til nettselskapenes feil- og avbruddsrapportering utvikler og vedlikeholder EnergiAkademiet en kravspesifikasjon.

Gjennom denne avtalen erverver programvareleverandørene lisens til å bruke kravspesifikasjonen i utviklingen av FASIT- programvare, som imøtekommer NVEs krav til rapportering av feil og avbrudd. I lisensen inngår også krav til sertifisering av programvaren hos Sintef Energiforskning. Avtalen regulerer lisensen for FASIT- programvaren som tilbys norske nettselskaper, samt beskrive øvrige rettigheter, forpliktelser, prosedyrer og andre vilkår som skal gjelde i forholdet mellom EnergiAkademiet og programvareleverandøren.

Kravene til FASIT- programvare er beskrevet i publikasjonen 283-2009  FASIT Eksempelsamling. FASITs ABC  og til en hver tid gjeldende FASIT Kravspesifikasjon.

Det er viktig å påpeke at EnergiAkademiet ikke regulerer forholdet mellom programvareleverandørene og nettselskap. Dette forholdet må selskapene selv sørge for at er avtalefestet på en god måte.

 

Partenes plikter og rettigheter

EnergiAkademiet er ansvarlig for å utarbeide FASIT Kravspesifikasjon. Når det i denne avtalen henvises til kravspesifikasjonen for FASIT, menes den til enhver tid sist reviderte utgaven, med mindre annet fremgår av sammenhengen. Ved eventuelle feil er EnergiAkademiets ansvar begrenset til kun å omfatte selve opprettingen av feilen i kravspesifikasjonen. Programvareleverandøren forplikter seg til å videreføre EnergiAkademiets ansvarsbegrensning i sine salgskontrakter for videreutviklet FASIT.

EnergiAkademiet vil offentliggjøre hvilke programvareleverandører som er godkjent for levering av FASIT programvare til nettselskapene.

Programvareleverandøren har i samsvar med vilkårene rett til å gjøre bruk av EnergiAkademiets kravspesifikasjon for FASIT.

Programvareleverandøren er økonomisk ansvarlig for vedlikehold og videreutvikling av sin FASIT- programvare. Oppdatering av programvare skjer vederlagsfritt for EnergiAkademiet og EnergiAkademiet er ikke ansvarlig for feil eller mangler ved FASIT- programvare. Programvareleverandørens ansvar for slike feil eller mangler er begrenset til å rette opp feilene og manglene. Det forutsettes at programvareleverandøren viderefører denne ansvarsbegrensningen når det gjelder EnergiAkademiets ansvar i sine avtaler med nettselskapene.

Salg og vedlikehold av videreutviklet FASIT programvare reguleres av egne avtaler mellom programvareleverandør og nettselskap. Programvareleverandøren er forpliktet til å tilby kundene en vedlikeholdsavtale. Gjennom salgsavtalene forplikter programvareleverandøren seg til å gi opplæring, veiledning i bruk samt svare på spørsmål / tilby kurs og informasjonsmøter i forbindelse med levert programvare.

Programvareleverandøren plikter å delta på EnergiAkademiets kurs og informasjonsmøter om FASIT etter nærmere avtale. 

Programvareleverandøren forplikter seg til å oppdatere sin FASIT programvare i overensstemmelse med gjeldene versjon av FASIT kravspesifikasjon. Ny oppdatert FASIT programvare skal godkjennes og sertifiseres før den tilbys norske nettselskaper. Regler for sertifisering og godkjenning av nye FASIT oppdateringer eller versjoner følger av vedlegg 1 til denne avtalen. Programvareleverandøren forplikter seg til å gjennomføre sertifiseringstest- og godkjenningsprosedyrer. Dersom det under testingen påpekes forhold av mindre betydning, fullføres testen så sant det er mulig, og programvareleverandøren plikter å rette de påpekte forhold innen 30 dager.

Programvareleverandøren dekker ved behov reisekostnader for 1- en - representant fra EnergiAkademiet i forbindelse med godkjenning av programvareleverandørens program.

EnergiAkademiet skal normalt revidere Kravspesifikasjonen en gang pr. år.

For revisjoner av kravspesifikasjoner og revisjoner av programvare legges i tillegg nedenfor nevnte tidsplan og vilkår til grunn.

  • EnergiAkademiet plikter å sende forslag til revidert FASIT kravspesifikasjon til uttalelse hos programvareleverandør, før endelig vedtak om ny kravspesifikasjon treffes. Dersom programvareleverandøren mener en kravspesifikasjon i tråd med forslaget skaper vesentlige hindringer for en revisjon av programvare innen den tidsplan som er skissert nedenfor, skal programvareleverandør umiddelbart og senest innen 10 dager gi EnergiAkademiet beskjed om dette. Partene skal i så fall møtes for å diskutere en justering av tidsplanen. Dersom enighet ikke oppnås, fastsetter EnergiAkademiet ny tidsplan.
  • Når EnergiAkademiet har fattet vedtak om ny kravspesifikasjon, skal EnergiAkademiet formidle den nye spesifikasjonen til programvareleverandøren innen 1. desember dvs. 13 måneder før kravspesifikasjonen gjøres gjeldene.
  • EnergiAkademiet utarbeider forslag til test- og godkjenningsprosedyrer. Programvareleverandøren skal gis anledning til å kommentere et slikt forslag før vedtak fattes. EnergiAkademiet plikter senest innen 1. april i året før spesifikasjonen gjøres gjeldende å informere programvareleverandøren om prosedyrenes endelige innhold.
  • Versjonsskifte som følge av endringer i FASIT kravspesifikasjon skal skje ved årsskifte. Den nye versjonen skal benyttes til generering og rapportering av avbruddsstatistikk til NVE og driftsforstyrrelsesstatistikk til Statnett for det foregående år og registrering for inneværende år.

Programvareleverandøren skal deretter sørge for at den nye versjonen av programvaren blir tilbudt kundene snarest mulig og senest 1. september i året før kravspesifikasjonen gjøres gjeldene. Programvareleverandøren plikter å legge til rette for at kundene kan installere ny FASIT- programvare senest innen 1. januar neste år.

Om EnergiAkademeit overtreder de nevnte tidsfrister gir dette tilsvarende forskyvning av senere tidsfrister i prosessen, dog ikke mer enn 2 måneder totalt.

[Publisert: 23.02.11]

Referansegruppen