NVE, Statnett og Energi Norge AS inngikk i 2006 en samarbeidsavtale vedrørende Referansegruppe for feil- og avbrudd. Avtalens innhold er gjengitt nedenfor.

 

1.    SAMMENSETNING OG ORGANISERING

Referansegruppen for feil og avbrudd (gruppen) skal bestå av i alt syv medlemmer. Avtalepartene deltar med hver sin representant.

EBL Kompetanse, som eier av FASIT kravspesifikasjon, utpeker ett medlem som representerer det selskap som benyttes for videreutvikling av FASIT kravspesifikasjon.

Avtalepartenes representanter inviterer tre nettselskap til å delta med hver sin representant for perioder på to år. Disse tre nettselskapene skal til sammen være medlem av minst to av organisasjonene Energibedriftenes landsforening (EBL), KS-Bedrift og Forum for strategisk nettutvikling (FSN). Det er en målsetting at disse tre nettselskapene så langt som mulig er et representativt utvalg av norske nettselskaper med hensyn til geografi, størrelse og valgt FASIT systemleverandør.

Gruppens medlemmer kan invitere øvrige ressurspersoner til gruppens møter i forbindelse med behandling av enkeltsaker.

Gruppens medlemmer skal ha en relevant faglig rolle hos sine arbeidsgivere i forhold til mandat gitt i denne avtalens punkt 2.

Avtalepartenes representanter utpeker leder og sekretær for perioder på to år.

Avtalepartenes representanter skal årlig innen 1. april vurdere og fastsette gruppens sammensetning og organisering.

2.    MANDAT

Gruppen skal:

  • Være et rådgivende organ for myndighetene og elkraftbransjen vedrørende regi­strer­ing og bruk av data for feil og avbrudd på alle nettnivåer i kraftsystemet. Dette skal skje gjennom informasjon og opplæring innenfor fagområdet.
  • Bidra til koordinering av den faglige aktiviteten mellom myndig­heter og nettselskaper innen fagområdet.
  • Anbefale prinsipper for registrering av feil og avbrudd og for utarbeidelse av statistikker tilpasset de krav myn­dighetene og elkraftbransjen setter.
  • Følge opp og bidra til videreutvikling av FASIT kravspesifikasjon.
  • Gi innspill til internasjonal koordinering av feil- og avbruddsstatistikk.
  • Være et diskusjonsforum for ulike problemstillinger vedrørende feil og avbrudd.
  • Bidra til vedlikehold og kvalitetssikring av informasjon som publiseres via www.fasit.no.
  • Årlig innen 1. desember, fastsette arbeidsoppgaver og møteplan for påfølgende år.
  • Utarbeide og offentliggjøre årsrapport innen 1. mars påfølgende år.

3.    ØKONOMI

Samtlige medlemmer dekker selv sine reise- og møteutgifter gjennom sine respektive arbeidsgivere.

 

4.    VARIGHET

Avtalen fornyes automatisk for ett år ved hvert årsskifte.

Avtalepartene kan si opp avtalen innen 1. oktober det aktuelle året med virkning fra det påfølgende årsskifte.

5.    NETTSELSKAPENES FRATREDELSESRETT

Nettselskapene som utpekes for perioder på 2 år, kan innenfor perioden fratre gruppen med tre måneders varsel.

6.    IKRAFTTREDEN

Denne avtalen trer i kraft ved signatur av avtalens parter, og erstatter MANDAT Referansegruppe for feil og avbrudd datert 22.8.2000.

[Publisert: 22.02.11]

Referansegruppen