Rapportering NVE

 

Avbruddsrapportering

 

Se Forskrift om leveringskvalitet, kapittel 2A:


http://www.lovdata.no/for/sf/oe/xe-20041130-1557.html#map003

 

NVE har nyttig informasjon på følgende link:
http://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/nettjenester/leveringskvalitet/leveringspalitelighet/informasjon-om-avbruddsrapportering/

 

Hvem som skal rapportere og når:

 

  • Berørt konsesjonær skal innen 1. mars rapportere data spesifiserte data om kortvarige og langvarige avbrudd for foregående år. Data skal rapporteres etter de krav Norges vassdrags- og energidirektorat setter. (Forskrift om leveringskvalitet § 2A-1 annet ledd).
  • Berørt konsesjonær er nettselskap med sluttbrukere som opplever avbrutt effekt og ikke levert energi som skal rapporteres til Norges vassdrags- og energidirektorat. (Forskrift om leveringskvalitet § 2A-3 annet ledd). 

Pt er NVEs forvaltningspraksis dog slik at det kun er selskaper med inntektsramme som skal rapportere avbruddsdata til NVE. Sluttbrukere som er fellesmålte i henhold til § 14-3 i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, skal rapporteres som én sluttbruker.

En sluttbruker er definert som: kjøper av elektrisk energi som ikke selger den videre

 

Hva som skal rapporteres:

  • Nettselskap skal registrere data om kortvarige og langvarige avbrudd i rapporteringspunkt i eget nett. Hendelser som medfører redusert leveringskapasitet lengre enn tre minutter for sluttbrukere som tarifferes i regional- og sentralnettet, skal registreres som langvarige avbrudd. (Forskrift om leveringskvalitet § 2A-1 første ledd).
  • Med unntak av hendelser spesifisert i forskrift om leveringskvalitet § 2A-8, er det avbrudd som følge av hendelser i høyspenningsnettet, som skal rapporteres til Norges vassdrags-og energidirektorat.

 

Spesifiserte data som skal rapporteres (forskrift om leveringskvalitet § 2A-6):
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-30-1557/KAPITTEL_3#§2a-6

 

Fordeling av spesifiserte data ved rapportering (forskrift om leveringskvalitet § 2A-7):

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-30-1557/KAPITTEL_3#§2a-7

 

eRapp KILE-del

 

For informasjon om rapportering i eRapp, se:

http://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/okonomisk-regulering-av-nettselskap/okonomisk-og-teknisk-rapportering/

 
[Publisert: 10.01.11]

Referansegruppen