Eksempel på prosedyre

Omfanget av feilanalysen vil være avhengig av hvilket nettnivå hendelser inntreffer og i hvilken grad flere konsejonærer er involvert i hendelsen. Hensikten med feilanalysen er uavhengig av nettnivå:

 

1. Å avdekke om vernplan er konsistent

2. Å verifisere om vernet fungerer og er innstilt i henhold til konsistent vernplan

3. Å klarlegge ansvarsfordeling for KILE

4. Å fremskaffe data til feilstatistikker og forbedringsarbeid

 

Distribusjonsnettet er driftet som strålenett. Dette gir enklere vern og mer oversiktlige forhold ved uønskede hendelser. Det er imidlertid viktig å påse av vernene fungerer og har korrekt utløsekarakteristikk for nettets egenskaper. Riktig selektivitet må verifiseres. Under er et eksempel på prosedyre for feilanalyse i distribusjonsnett. Prosedyren er utarbeidet av et nettselskap.

 

Feiltilfelle Hva bør kontrolleres Tiltak
Trafo faller ved feil i nettet 1. Kontroll av selektivitetsplan  
2. Er det flere avganger som har feil, kan problemet všre at trafoavgangen er stilt for snevert i forhold til avgangsvernene. Om feil på en avgang smitter over på en annen kan trafoavgangen se på dette som en feil og falle. Øke tiden for trafo (1.7-2 x avgangstiden)
3. Problemer med forenklet SSK vern. Er avhengig at I> start på avgangene blokkerer trafovernets I>> steg. Kontroll at start og blokkering fungerer. Øke tiden minimum 150ms på I>> steget
Ingen avganger faller ved jordfeil Isolert nullpunkt 1. Feil på vernet Sjekk vernet
2. Ved isolert nullpunkt må det všre nok friske avganger inne for å få retningsbestemte vern til å fungere. (vil ikke fungere med kun en avgang inne)  
Ingen avganger faller ved jordfeil Spolejordet nullpunkt 1. Feil på vernet Sjekk vernet.
2. Store forskjeller på kapasitive bidrag på avganger gjør at målesektoren for vernet kommer utenfor området. Kontroller reléplanen sjekk om motstanden er riktig dimensjonert
3. Motstanden som går ikke inn i nullpunktet, er varm og ligger til avkjøling. Kontroller kjøletider
Flerer avganger faller samtidig på jordfeil/overstrøm 1. Feil retning på jordfeilretningsvernene Kontroll av retning
2. Svake punkter i nettet (avledere isolatorer) forårsaker tenning og medfører doble jordfeil i nettet. Befaring og kontroll i nettet
3. Start jordfeil på en avgang som medfører utfall på overstrøm på en annen avgang kan skyldes doble jordfeil og strømmåling i kun to faser. Vurdere tre strømtrafoer på avganger
Stadig vellykket gjeninnkobling på jordfeil i spolejordet nett 1. Utkoblingstider er stilt for raskt slik at ikke spolen får arbeide med å slukke lysbue på feilstedet Kontroll av reléplanen
2. Spolen er feil stilt og ligger for mye underkompensert/overkompensert. Justere spolen i forhold til nettet.
[Publisert: 11.01.11]

Referansegruppen