Årsstatistikk – Årlig rapportering av statistikkunderlag til Statnett

Hvert år presenterer Statnett statistiske data om nettes pålitelighet og kvalitet gjennom publikasjonene ”Driftsforstyrrelser, feil og planlagte utkoplinger i 1-22 kV-nettet" og "Driftsforstyrrelser og feil i 33-420 kV-nettet” (inkl. driftsforstyrrelser pga. produksjonsanlegg). 

Underlaget for statistikkene er basert på den enkelte konsesjonærs registreringer og rapporteringer til Statnett. 
 

Tilgang til statistsikkene får du i Menyvalget Statistikker.

 

Gjeldende rutiner for innrapportering av driftsforstyrresler til Statnett

Systemansvarlig (Statnett) ønsker at rapporter blir behandlet så raskt som mulig etter en driftsforstyrrelse for å sikre bedre tilgang til informasjon og bidra til bedre kvalitet på rapportene. Raskere tilgang til temperaturmålinger gjør at rapporter med avbrudd kan ferdigstilles raskere enn tidligere.

  • For regionalnett samt produksjonsanlegg tilknyttet disse, skal konsesjonær analysere og rapportere alle driftsforstyrrelser til systemansvarlig så snart som mulig og senest innen 4 uker. For tilbakemelding på avviste rapporter er fristen 2 uker. Ved spesielle forhold som for eksempel mange samtidige driftsforstyrrelser, kan fristen for rapportering forlenges etter avtale med systemansvarlig.
  • For distribusjonsnett er det ikke krav om fortløpende rapportering, men det er likevel et ønske om at alle driftsforstyrrelser analyseres fortløpende. Rapportering foregår samlet årlig. Unntatt er de tilfellene hvor feil i distribusjonsnettet har konsekvenser for andre konsesjonærer. Da skal rapport sendes systemansvarlig innen 4 uker.

 

For konsesjonærer med FASIT-program gjelder følgende: FASIT-rapporter skal rapporteres samlet for alle spenningsnivå. Også rapporter som tidligere er innsendt enkeltvis skal inngå. Data skal sendes på landsstatistikkformat (xml-fil) til Statnetts web-portal. Web-portalen benyttes også til å angi status for saksgangen og eventuelle tilbakemeldinger. Kun filer i xml-format kan oversendes via web. I portalen blir filene konsistens-sjekket mot xml-formatet før de blir akseptert. Vedlegg til rapportene, passord og brukernavn, statistikk eller andre henvendelser vedr. feilanalyse rettes til: feilanalyse@statnett.no.

For konsesjonærer uten FASIT-program gjelder følgende: Alle FASIT-rapporter registrert i Fosweb skal rapporteres fortløpende (innen 4 uker), og skal ikke rapporteres på nytt innen 1. mars. 

Pålogging til Statnetts web-portal for FASIT-rapportering gjøres her:  https://fos.statnett.no/fosweb/

 

Generelt for innrapportering via web-portalen: For å sikre konsistens i selskapsnavn blir feltet ”anleggseier” i rapporten automatisk erstattet med selskapsnavnet som fremkommer ved pålogging i web-portalen. Det er derfor viktig at konsesjonærer som rapporterer for andre, har eget brukernavn for de forskjellige selskapene og registrerer på rett selskap. Dette gjelder også for årsrapporter.

Konsesjonær er selv ansvarlig for å oppdatere egen kontaktinformasjon på webportalen. Kontaktinformasjonen vil bli benyttet for all kommunikasjon med konsesjonær i forbindelse med feilanalyse. Før innrapportering av årsrapporter bes alle kontrollere og oppdatere kontaktdataene.

Alle formelle tilbakemeldinger fra Statnetts FASIT-system vil gå til adresse E-post varsling 1. Vi anbefaler at E-post varsling 2 fylles ut med en adresse som flere har tilgang til, eksempelvis på formen fasit@firma.no. Dette for å unngå stopp ved sykefravær eller lignende. Brukerveiledning til Fasit-Web ligger under Hjelp-fanen.

[Publisert: 10.01.11]

Referansegruppen